Juridische informatie

De verzamelde gegevens kunnen omwille van technische redenen en back-up verplaatst worden naar andere servers binnen en buiten de EU.

De uitgever verbindt er zich toe alle wetten betreffende de oprichting en activiteiten van een internet site te respecteren.

De verklaringen en juridische informatie zijn van toepassing op de gebruiker, bezoeker of klant van de uitgever, hieronder gedefinieerd als de gebruiker.

Bescherming van de gegevens en respect van de privacy

De verzamelde informatie met betrekking tot de gebruiker zijn noodzakelijk om zijn vraag te behandelen en zijn bestemd voor de uitgever, zijn filialen en dienstverleners voor het beheer van zijn toeristische prestaties.

Teneinde de uitvoering van zijn overeenkomst mogelijk te maken, zullen ze voor de betaling van de aankoop worden doorgegeven aan de luchtvaartmaatschappij, die zich mogelijks buiten de Europese Unie bevindt.

De gebruiker beschikt over een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben (wet "Informatica en Vrijheden" van 6 januari 1978), met vermelding van zijn naam, voornaam en adres, bij de uitgever.

De gebruiker kan zich tevens, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben, op de volgende punten :

  • Indien de gebruiker niet wenst dat zijn gegevens gebruikt worden door partners van de uitgever voor prospectiedoeleinden.
  • Indien de gebruiker geen commerciële voorstellen wenst te krijgen van partners van de uitgever via electronische weg.
  • Indien de gebruiker geen commerciële voorstellen wenst te krijgen van de uitgever voor producten en diensten analoog aan deze die hij besteld heeft.

 

Technische informatie :

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van de briefwisseling niet gegarandeerd is op het internet netwerk en dat het aan elke internet gebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting van virussen die op het internet circuleren.

Persoonlijke gegevens van de passagiers voor de VS

Om de veiligheid van de luchtvaart te waarborgen en hun nationale veiligheid te beschermen, hebben de Verenigde Staten op 25 juni 2002 een verplichte reglementering opgesteld dat alle internationale luchtvaartmaatschappijen, die vluchten naar de Verenigde Staten organiseren, verplicht om aan de Amerikaanse douane toegang te verlenen tot alle informatie van hun passagiers waarover ze beschikken in hun reserveringssysteem.

Sinds 5 maart 2003, zijn alle persoonlijke informatie die de klanten op het moment van de reservatie aan de uitgever verstrekken, rechtstreeks toegankelijk voor de Amerikaanse autoriteiten.

De uitgever spant er zich voor in om, binnen het Franse en Europese juridische kader, de persoonlijke gegevens van haar klanten te beveiligen en te beschermen, en wijst erop dat een aantal gegevens verplicht zijn om hun reservatie mogelijk te maken en het reiscontract op te stellen, en dat het recht van verzet die zij hebben op grond van artikel 26 van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatisering van de bestanden en de vrijheden, kan leiden tot het annuleren van hun reis of bepaalde gevraagde diensten.

Cookies

Rekening houdend met de technische evolutie en haar noden, kan de uitgever een cookie plaatsen in de computer van de gebruiker.

Het slaat informatie op over het surfen op de site (de pagina's die de gebruiker heeft geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). De uitgever zal deze informatie van de bezoeken door de gebruiker op het internet kunnen lezen.

De duur van de bewaring van deze informatie in de computer van de gebruiker is maximum 2 jaar (voor de statistiek cookies). Deze cookie laat ons niet toe de gebruiker te identificeren.

De gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van de cookies door zijn browser in te stellen.

Dit verzet kan resulteren in een slechte werking van de site, alsook in de onmogelijkheid tot raadpleging, reservering en aankoop van de producten.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze gebreken.

Mailinglijsten - Nieuwsbrieven

Indien de gebruiker niet meer wenst deel uit te maken van de verschillende voorgestelde mailinglijsten en/of geen commerciële informatie meer wenst te krijgen via electronische post komende van sites gepubliceerd door de uitgever, gelieve uw vraag op te sturen naar SPRL GEO – Optimum Travel, rue du Coirbois, 5 – 5580 ROCHEFORT.

Geldigheid van de aanbiedingen

De aanbiedingen, voorgesteld op de sites van de uitgever, hebben allemaal een geldigheidsdatum die door de gebruiker dient te worden nagekeken. In dit opzicht, vestigt de uitgever de aandacht van de gebruiker op het feit dat sommige zoekmachines soms blijven verwijzen naar oude pagina's van de site met aanbiedingen waarvan de vervaldatum is verlopen en waarvoor de gebruiker gevraagd wordt deze te negeren.

Waarschuwing

De gebruiker herkent volledig geïnformeerd te zijn van de mogelijkheid dat de uitgever zijn diensten online op elk moment tijdelijk of definitief kan opschorten en/of wijzigen, vanwege technische of wettelijke beperkingen.

Aansprakelijkheid van Derden

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid van de informatie verstrekt door zijn partners: Europ Assistance, Touring, L’Européenne-Mapfre

Verzekeringen

De gebruiker kan gedekt worden door zijn persoonlijke verzekeringspolissen (bankkaarten, woonverzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheid, enz.)

Deze contracten zijn dikwijls onvoldoende voor de voorgestelde prestaties van de uitgever.

De uitgever raadt aan al zijn klanten aan om op het moment van de reservatie een All Risk of annulatie verzekering af te sluiten die de uitgever bij de reservatie van een product op de website voorstelt.

De gespecialiseerde partners voor reisassistentie verzekeringen zijn T.M.S en Europ Assistance.

De gebruiker kan de beschrijvingen van de verschillende contracten raadplegen op de volgende links : T.M.S, Europ Assistance.

Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de websites van de uitgevers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming.
De hyperlinks naar andere websites vanaf die van de accommodator van de uitgever, zullen in geen geval onder de verantwoordelijkheid van de uitgever vallen.

Analyse tools

De sites geplaatst door de uitgever gebruiken digitale analyse instrumenten van het internet. Deze tools gebruiken cookies, die tekstbestanden zijn die op de computer van de gebruiker geplaatst worden, om de uitgever te helpen bij het analyseren van het bezoeken van de sites door gebruikers. De verkregen gegevens door de cookies ivm het gebruik van de sites (met inbegrip van het IP adres van de computer van de gebruiker) zullen worden verzonden en opgeslagen door de hulpprogramma's op servers die zich bevinden binnen en buiten de EU. Deze informatie zal worden gebruikt om het gebruik van de sites te evalueren, om verslagen op te stellen over de activiteiten van de sites die bestemd zijn voor de uitgever en andere diensten met betrekking tot de activiteit van de sites en het internetgebruik.

De beheerders en eigenaren van deze tools (Google, UR, enz.) zijn gehouden om deze gegevens aan derden door te geven in het geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden die gegevens verwerken voor hun rekening, inbegrepen met name de uitgever van deze site . Ze zullen het IP-adres van de gebruiker niet ontvangen met de andere gegevens verkregen door hun diensten. De gebruiker kan het gebruik van de cookies uitschakelen door de juiste instellingen van zijn browser te selecteren. Dergelijke uitschakeling kan echter het gebruik van bepaalde functies van de sites van de uitgever belemmeren. Door de sites van de uitgever te gebruiken, stemt de surfer uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn persoonsgegevens onder de voorwaarden en voor de doeleinden hierboven beschreven.

Auteursrechten

De reproductie of representatie, integraal of gedeeltelijk, van de pagina's, de gegevens en elk ander onderdeel van de sites van de uitgever, door welk proces of medium dan ook, bestaande of toekomstige, is verboden en vormt, zonder toestemming van de uitgever, een vervalsing.

Online rekrutering

behandeling van de gegevens beschikt voor de rekrutering zijn bestemd voor de personeelsdienst van de uitgever vertegenwoordigd door de Heer ERIC DUBOIS, D.H.R. Enkel de personen die daartoe gerechtigd zijn door de uitgever zullen toegang krijgen tot de rekruteringsgegevens, uitsluitend voor interne doeleinden.

Formulier voor online rekrutering

De uitgever verzoekt om het formulier zorgvuldig te willen invullen.

De antwoorden op de vakken voorzien van een sterretje, zijn verplicht en zijn relevant voor de beoordeling van het dossier ; in de andere gevallen zal een onvolledig antwoord waarschijnlijk het juiste verloop van de kandidatuur niet beïnvloeden.

De uitgever meldt dat de gegevens van de kandidaat worden geïnformatiseerd, ze zullen op een vertrouwelijke manier behandeld worden. De gegevens worden gedurende een periode van 24 maanden bewaard.

Overdracht van de gegevens

De dienst HR beschikt over informatica middelen bestemd voor het beheren van de rekrutering van personeel van de groep.

De opgeslagen informatie is gereserveerd voor het gebruik van de betrokken dienst en kan enkel worden doorgegeven aan de volgende bestemmelingen : HR dienst, Algemene Direktie.

De garanties zijn genomen om een toereikend niveau van bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.